eSlužby A - Z Mapa stránky Kontakt

Elektronické služby

Vybrané služby

Vyhľadávať v službách

Dostupné služby:

Parkovacia karta je vydaná na zákalde povolenia k žiadosti: Vyhradzovanie parkovacieho miesta za poplatok

Pred výrubom drevín je nutné požiadať príslušný správny orgán ochrany prírody a krajiny o povolenie na výrub.

Mesto alebo obec na požiadanie vydajú rybársky lístok, oprávňujúca držiteľa na lov rýb.

Fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá pripravuje, distribuuje a uvádza na trh medikované krmivá, je povinná pred začatím činnosti požiadať orgán veterinárnej správy o schválenie prevádzkarne alebo zariadenia alebo o povolenie prevádzkarne, zariadenia alebo činnosti. 

Vydávanie stanoviska k zmene druhu pozemku vo vlastníctve alebo spoluvlastníctve mesta v súlade so zákonom č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy.

Na žiadosť žiadateľa môže mesto a obec, povoliť vyhradenie parkovacieho miesta na miestnej komunikácií.

  • E-podanie

Zabezpečenie zapožičania zdravotníckych pomôcok pre fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím a fyzickú osobú s nepriaznivým zdravotným stavom odkázaným na pomôcku.

Pri predaji hnuteľného majetku sa mesto/obec riadi podľa platného VZN o zásadách hospodárenia s majetkom. Obec na Úradnej tabuli upovedomí o prebytočnom hnuteľnom majetku určenom na následný predaj.

Služba slúži na podanie žiadosti zo strany rodičov alebo zákonných zástupcov o prijatie dieťaťa do materskej školy.

Služba slúži na podanie žiadosti zo strany rodičov alebo zákonných zástupcov o prijatie dieťaťa do 1. ročníka základnej školy pre potreby plnenia povinnej školskej dochádzky. Žiadosť bude adresovaná na konkrétnu základnú školu ktorú posúdi riaditeľ základnej školy a až po osobnom zápise dieťaťa v škole v lehote vydá rozhodnutie. Môže nasledovať proces odvolania sa.

Služba slúži na podanie prihlášky zo strany rodičov alebo samotného uchádzača na štúdium uchádzača v základnej umeleckej školy. Prihláška bude adresovaná na konkrétnu základnú umeleckú školu, ktorú posúdi riaditeľ školy a po talentovej skúške v lehote vydá rozhodnutie. Môže nasledovať proces odvolania sa.

Centrum voľného času zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť detí, rodičov a iných osôb do veku 30 rokov v ich voľnom čase.

Na cestovný ruch sa v všeobecnosti nahliada ako na oblasť, ktorej pozitívne vplyvy sú, v prípade jeho adekvátneho rozvoja, nepochybné vo viacerých oblastiach, ako napr. veľmi priaznivé dopady na HDP, zamestnanosť, reštrukturalizáciu, podporu vzniku nových výrob a stimuláciu nových podnikateľských aktivít, export/obchodnú bilanciu, vzdelávanie, rozvoj IT a komunikácií, dopravu, legislatívu, kultúru, životné prostredie, rozvoj vidieka, rozvoja MSP, podporu rozvoja nových interregionálnych aktivít, vitalitu a zdravie ľudí, na spoluprácu štátnej správy a samosprávy, vplýva na medzinárodné vzťahy s príslušnými, mimoriadne zaujímavými efektmi výstupov.

Daň z nehnuteľnosti sa vyrubuje za pozemky, stavby, byty a nebytové priestory v bytovom dome.

Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti.