eSlužby A - Z Mapa stránky Kontakt

Elektronické služby

Vybrané služby

Vyhľadávať v službách

Dostupné služby: Vzdelávanie, deti a mládež (12) - Školy a škôlky

Pozývame všetky novonarodené detičky so svojimi rodičmi na slávnostné uvítanie do života

Služba slúži na podanie žiadosti zo strany rodičov alebo zákonných zástupcov o prijatie dieťaťa do materskej školy.

Služba slúži na podanie žiadosti zo strany rodičov alebo zákonných zástupcov o prijatie dieťaťa do 1. ročníka základnej školy pre potreby plnenia povinnej školskej dochádzky. Žiadosť bude adresovaná na konkrétnu základnú školu ktorú posúdi riaditeľ základnej školy a až po osobnom zápise dieťaťa v škole v lehote vydá rozhodnutie. Môže nasledovať proces odvolania sa.

Služba slúži na podanie prihlášky zo strany rodičov alebo samotného uchádzača na štúdium uchádzača v základnej umeleckej školy. Prihláška bude adresovaná na konkrétnu základnú umeleckú školu, ktorú posúdi riaditeľ školy a po talentovej skúške v lehote vydá rozhodnutie. Môže nasledovať proces odvolania sa.

Centrum voľného času zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť detí, rodičov a iných osôb do veku 30 rokov v ich voľnom čase.

Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí, najmä v sociálno-emocionálnej, intelektuálnej a telesnej oblasti, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie.

Školský obvod základnej školy zriadenej obcou tvorí územie obce alebo jej časť.

Na základe psychologického vyšetrenia sa dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami môže vzdelávať v bežnej triede základnej školy ako začlenený žiak, prípadne  ako žiak  v špeciálnej triede základnej školy.

Jazyková škola poskytuje jazykové vzdelávanie v cudzích jazykoch, organizuje aj vyučovanie cudzích jazykov s odborným zameraním a pripravuje na prekladateľskú a tlmočnícku činnosť.

Základná škola poskytuje žiakovi základné poznatky, zručnosti a schopnosti v oblasti jazykovej, prírodovednej, spoločenskovednej, umeleckej, športovej, zdravotnej, dopravnej a ďalšie poznatky a zručnosti potrebné na jeho orientáciu v živote a v spoločnosti a na jeho ďalšiu výchovu a vzdelávanie.

Základná umelecká škola zabezpečuje umeleckú výchovu a vzdelávanie prevažne pre žiakov základnej školy. Základná umelecká škola môže organizovať aj štúdium pre deti vo veku pred plnením povinnej školskej dochádzky, žiakov stredných škôl a dospelých.

Školské stravovanie je určené najmä pre deti a žiakov materských a základných škôl na zabezpečenie odporúčaných výživových dávok. vo vybraných zariadeniach školského stravovania sa môžu stravovať aj iné osoby.