Fyzická osoba alebo právnická osoba v priebehu príslušného zdaňovacieho obdobia je povinná oznámiť správcovi dane skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností a každú zmenu týchto skutočností do 30 dní odo dňa nasledujúceho po dni, keď tieto skutočnosti alebo ich zmeny nastali. Služba slúži na riadenie procesu pre ohlasovanie vzniku, zániku alebo zmeny daňovej povinnosti k dani z nehnuteľnosti. Občania a podnikatelia pri nadobudnutí, výstavbe alebo úprave nehnuteľnosti sú povinní ohlásiť správcovi dane skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností. Služba bude pokrývať celý proces od oznámenia na strane klienta, jej prijatie na strane Hlavného mesta, cez spracovanie oznámenia až po vydanie “Potvrdenia o podaní oznámenia o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností“.


Dátum zverejnenia: 30.11.2016

Dátum poslednej zmeny: 24.03.2017

Podávanie daňového priznania k dani z nehnuteľností

Legislatíva

  • Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok)
  • Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
  • VZN

Zákonná lehota

30 dní (Nemôže byť prerušená)

Poplatky

Individuálne

Kompetencie

Životné situácie