eSlužby A - Z Mapa stránky Kontakt

Oznámenie o zámere prenájmu majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Donauchem

 

MESTO SENEC

                                                         

 

 

Mierové nám.8, 903 01 SENEC, IČO: 00305065

zastúpené primátorom - Ing. Dušanom Badinským

 

z v e r e j ň u j e

 

 

v nadväznosti na § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 

oznámenie o zámere prenájmu majetku mesta

z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

Predmet nájmu:

Pozemok registra „E“ parcelné číslo 1117/1 o výmere 1203 m? druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, evidovaný na liste vlastníctva č. 9058 Okresného úradu Senec, katastrálneho odboru v prospech mesta Senec s možnosťou oplotenia pozemku

Žiadateľ:

Donauchem s.r.o., Stavbárska 2, 903 01 Senec v zastúpení Ing. Eva Škorňová – konateľ

Doba nájmu na neurčito

Cena:

V zmysle prílohy č. 4 VZN  č. 7/2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Senec č. 3/2009 o hospodárení s majetkom mesta v znení dodatkov č. 1 – č. 5 v znení VZN č.  11/2019 v zóne B – 0,19 ,-€/m?/rok.  Spolu cena 228,57,-  €/rok

Odôvodnenie:

Predmet nájmu hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Žiadateľ dôvodí zabezpečením vzdialenosti od areálu žiadateľa a budúcej výroby paliet. Prenájmom pozemku a jeho oplotením sa zamedzí nežiaducemu pohybu nepovolaných osôb.