eSlužby A - Z Mapa stránky Kontakt

Oznámenie o zámere prenájmu majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Kuruc

 

MESTO SENEC

                                                         

 

 

Mierové nám.8, 903 01 SENEC, IČO: 00305065

zastúpené primátorom - Ing. Dušanom Badinským

 

z v e r e j ň u j e

 

 

v nadväznosti na § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 

oznámenie o zámere prenájmu majetku mesta

z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

 

 

 

Predmet prenájmu:

Časť parcely registra „C“ parc. č. 1532 ostatná plocha o výmere 155 m?, evidovaná na LV 9058, Okresného úradu Senec, katastrálneho odboru v prospech mesta Senec

 

Pre žiadateľa

Ladislav Kuruc, Inovecká 18, 903 01 Senec

 

Za cenu:

V zmysle prílohy č. 4 VZN  č. 7/2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Senec č. 3/2009 o hospodárení s majetkom mesta v znení dodatkov č. 1 – č. 5 v znení VZN č.  11/2019 v zóne Slnečné jazerá -   22,-€/m?/rok.  Spolu cena – 3410  €/rok

 

Na dobu:

Neurčito

Predmet nájmu hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Jedná sa o pozemok, ktorý bezprostredne prechádza nielen nehnuteľnosťou žiadateľa. Žiadateľ dôvodí potrebou prístupu k jeho vlastnej nehnuteľnosti postavenej pri jazere ako aj k okolitému pozemku.