eSlužby A - Z Mapa stránky Kontakt

OZNÁMENIE o začatí stavebného konania spojeného s územným konaním - upustenie od ústneho pojednávaniaVýst.1185-22-Sc,Gu

Stavebník, Slovnaft a.s., , Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, v zastúpení PORTIK, spol.s.r.o., Trnavská cesta 102, 821 01 Bratislava podal dňa 23.09.2022  žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu 'ČS MP SLOVNAFT-Senec-Diaľničná -  Prístavba celosezónnej terasy ku kiosku' na pozemku parc. č. 5551/42, 5551/86,  katastrálne územie Senec. Uvedeným dňom bolo začaté zlúčené územné a  stavebné konanie.


Prílohy