eSlužby A - Z Mapa stránky Kontakt

Informácie k referendu

Referendum 2023

Referendum sa bude konať 21. 1. 2023.

Volebné okrsky v Senci sú rovnaké, ako boli v komunálnych voľbách a sú nasledovné:

- Tri okrsky na základnej škole s VJM A. M. Szenciho, námestie A. Molnára,

- Dva okrsky v materskej škole na Kollárovej ulici č. 23,

- Jeden okrsok v materskej škole v mestskej časti Svätý Martin,

- Jeden okrsok na základnej škole ul. Mlynská 50,

- Jeden okrsok v Spojenej škole s VJM na Lichnerovej č. 71,

- Jeden okrsok v MŠ na Kysuckej č. 9,

- Dva okrsky v Strednej odbornej škole automobilovej a podnikania, Kysucká 14,

- Jeden okrsok – Školský klub detí, Sokolská č. 4134,

- Dva okrsky – Základná škola Tajovského č. 1,

- Dva okrsky – mestské kultúrne stredisko, Námestie 1. mája 2,

- Jeden okrsok – Gymnázium Antona Bernoláka, Lichnerova 69

Na jednotlivých okrskoch nedošlo k žiadnym zmenám príslušnosti občanov k okrskom. Občania aj v referende budú voliť tam, kde volili v komunálnych voľbách.

Okrsky budú otvorené od 7.00 do 22.00.

Voličský preukaz

Ak niekto bude chcieť hlasovať mimo trvalého bydliska na základe voličského preukazu, musí si ho osobne vyzdvihnúť na MsÚ do 20.1.2023 do 12:00 u referentky evidencie obyvateľstva Ing. Kristíny Buttkovej.

Kontakt: 02/20 205 119

Prenosná hlasovacia urna

Ak má niekto v rodine bezvládnu osobu, ktorá má trvalé bydlisko v Senci, môže do 20.1.2023 do 12:00 telefonicky požiadať referentku evidencie obyvateľstva Ing. Kristínu Buttkovú o prenosnú hlasovaciu urnu, s ktorou prídu členovia okrskovej volebnej komisie k voličovi domov.

Kontakt: 02/20 205 119

Špeciálny spôsob hlasovania pre ľudí s ochorením Covid 19

Oprávnený volič podáva žiadosť o špeciálny spôsob hlasovania zapisovateľovi špeciálnej okrskovej volebnej komisie, v ktorej územnom obvode sa v deň konania referenda zdržiava. Žiadosť podáva sám alebo prostredníctvom inej osoby, a to výlučne telefonicky v úradných hodinách okresného úradu. V posledný pracovný deň predo dňom konania referenda, t.j. v piatok

20. januára 2023 je možné podať žiadosť najneskôr do 12:00.

Kontakt na zapisovateľku špeciálnej volebnej komisie v Senci je: 02/4020 2455

Oprávnený volič, ktorý žiada o špeciálny spôsob hlasovania v referende v územnom obvode špeciálneho volebného okrsku, na území ktorého nemá trvalý pobyt, má právo hlasovať do špeciálnej prenosnej volebnej schránky len na základe hlasovacieho preukazu.

Oprávnený volič v telefonickej žiadosti oznámi zapisovateľovi špeciálnej komisie, že žiada o špeciálny spôsob hlasovania a uvedie svoje osobné údaje v rozsahu:

A, meno a priezvisko

B, rodné číslo,

C, adresa trvalého pobytu

D, adresa miesta, na ktorom žiada vykonať hlasovanie špeciálnym spôsobom (toto miesto sa musí nachádzať v územnom obvode príslušného špeciálneho volebného okrsku, t.j. okres Senec

E, telefonický kontakt

Nedoručené oznámenie o čase a mieste konania referenda

Občania, ktorým nebolo doručené oznámenie o čase a mieste konania referenda, si môžu overiť na MsÚ Senec u referentky evidencie obyvateľstva Ing. Kristíny Buttkovej, či sú zapísaní v zozname voličov a v ktorom volebnom okrsku.

Kontakt: 02/20 205 119