eSlužby A - Z Mapa stránky Kontakt

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA 2020 – verejná diskusia

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA – verejná diskusia

Schvaľovanie záverečného účtu obcí upravuje ustanovenie §16 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, ktorý v ods. 7 určuje, že pred jeho schválením sa návrh záverečného účtu predkladá na verejnú diskusiu podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Návrh záverečného účtu obce je zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v obci obvyklým, aby sa k nemu mohli obyvatelia vyjadriť. Z uvedeného vyplýva, že návrh záverečného účtu, o ktorom má Mestské zastupiteľstvo v Senci rokovať, zverejní mesto jeho vyvesením na úradnej tabuli najmenej 15 dní pred rokovaním mestského zastupiteľstva o záverečnom účte. Záverečný účet musí mesto zverejniť aj na webovom sídle mesta (www.senec.sk) v tej istej lehote. Rokovanie MsZ sa uskutoční dňa 29.06.2021, t.j. návrh musí byť zverejnený najneskôr 14.06.2021.

Ing. Janette Matúšová
vedúca útvaru ekonomiky mesta


Prílohy