eSlužby A - Z Mapa stránky Kontakt

Oznámenie o zámere prenájmu majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa _SHMU

   MESTO SENEC

                                                         Mierové nám. 8, 903 01 SENEC, IČO: 00305065

  zastúpené primátorom - Ing. Dušanom Badinským

z v e r e j ň u j e

na základe ustanovenia § 9a, ods. 9  písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a VZN č. 3/2009 o zásadách hospodárenia s majetkom obce

oznámenie o zámere prenájmu majetku mesta

z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

Predmet prenájmu:  časť pozemku E-KN parc. č.  935/3 o výmere 12 m2 zastavaná plocha a nádvorie, nachádzajúci sa v k.ú. Senec, obec Senec zapísaný na Liste vlastníctva č. 9058

Žiadateľ: Slovenský hydrometeorologický ústav, Jeséniova 17, 833 15 Bratislava 37, IČO: 00 156 884

Doba nájmu:  určitá – 10 rokov

Odôvodnenie: jedná o prenájom pozemku za účelom umiestnenia automatickej monitorovacej stanice, ktorá bude patriť do Národnej monitorovacej siete kvality ovzdušia a zároveň do celoeurópskej siete monitorujúcej kvalitu ovzdušia. V prípade zhoršenia kvality ovzdušia bude SHMÚ prostredníctvom Varovného systému kvality ovzdušia vydávať upozornenia alebo výstrahy o závažnej smogovej situácii. Monitorované parametre budú voľne dostupné na web-stránke SHMÚ.