eSlužby A - Z Mapa stránky Kontakt

Oznámenie o zámere prenájmu majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Šmogrovič

MESTO SENEC

                                                         

 

 

Mierové nám.8, 903 01 SENEC, IČO: 00305065

zastúpené primátorom - Ing. Dušanom Badinským

 

z v e r e j ň u j e

 

 

v nadväznosti na § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 

oznámenie o zámere prenájmu majetku mesta

z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Predmet nájmu:

 

Pozemok registra C-KN parc.č. 2653/55 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 110 m? -dvor, priľahlý pozuemok.

 

Pozemok registra C-KN parc.č. 2653/56 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 40 m? -zastavaný rekreačnou chatou.

 

Lokalita:

Senec – Slnečné jazerá

 

Žiadateľ:

Tibor Šmogrovič, Bernolákova 14/2, 903 01 Senec

 

Výška nájomného:

V zmysle prílohy č. 4 VZN  č. 11/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Senec č. 3/2009 o hospodárení s majetkom mesta v znení dodatkov č. 1 – č. 5  v zóne A – 1,63 eur/m/rok; Spolu cena – 244,50  €/rok

 

Doba nájmu:

Na neurčito

 

Skutkový stav

 

Predmet nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Jedná sa o pozemok, ktorý bezprostredne susedí s nehnuteľnosťami. V súčasnosti nie je pozemok vlastníkom mestom Senec nijako využívaný nakoľko je od roku 1981 užívaný žiadateľom ako svoj vlastný vzhľadom na to, že na predmetných pozemkoch je postavená nehnuteľnosť vo vlastníctve žiadateľa.