eSlužby A - Z Mapa stránky Kontakt

Oznámenie o zámere prenájmu majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa Zelmanova

MESTO SENEC

                                                        

Mierové nám.8, 903 01 SENEC, IČO: 00305065

zastúpené primátorom - Ing. Dušanom Badinským

z v e r e j ň u j e

v nadväznosti na § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

oznámenie o zámere prenájmu majetku mesta

z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

Predmet nájmu:

Časť pozemku C-KN p.č. 729/3 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 7 m2 evidovaný na LV č. 2800 v prospech Mesta Senec, na dobu neurčitú, za účelom uskladnenia bicyklov a záhradného náradia.

 

Nájomca: Eva Zelmanová, Šafárikova 32, Senec

 

Výška nájmu:

Podľa VZN Mesta Senec č.11/2019 prílohy č.4, a to vo výške 20,76 €/m2/rok, čo činí za výmeru 7 m2 spolu 145,32 €/rok.

 

Odôvodnenie: Jedná sa o malú výmeru a o priľahlú nehnuteľnosť, ktorá bezprostredne susedí s nehnuteľnosťami v podielovom spoluvlastníctve žiadateľa. Žiadateľ má záujem pozemok využívať na uskladnenie bicyklov a záhradného náradia.