eSlužby A - Z Mapa stránky Kontakt

Výrub č. 02/2021, č. konania: ev. č.: 409/2021 – číslo spisu, pozemok parcela C-KN č.: 2460/13 v k. ú. Senec

Dátum začatia konania: 07.01.2021
E-mail: niznanskal@senec.sk
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní : 5 pracovných dní 
Výrub drevín: / 1 x topoľ /,

druh pozemku: ostatná plocha

dôvod žiadosti: strom sa nachádza v blízkosti chaty, koreňový systém ohrozuje základy stavby, zdeformovaný chodník, plánované stavebné úpravy na pozemku - IS