eSlužby A - Z Mapa stránky Kontakt

Výrub č. 25/2020, č. konania: ev. č.: 1347/2020 – číslo spisu, pozemok parcela C-KN č.: 1805 v k. ú. Senec

Dátum začatia konania: 13.11.2020
E-mail: niznanskal@senec.sk
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní : 5 pracovných dní 
Výrub drevín: / 2 x smrek pichľavý /,

druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie

dôvod žiadosti: jeden zo stromov rastie šikmo a zasahuje na ulicu; druhý strom má rozvetvené korene, ktoré môžu poškodiť plynové potrubie