eSlužby A - Z Mapa stránky Kontakt

Výrub č. 26/2020, č. konania: ev. č.: 1348/2020 – číslo spisu, pozemok parcela C-KN č.: 2231/6 v k. ú. Senec

Dátum začatia konania: 13.11.2020
E-mail: niznanskal@senec.sk
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní : 5 pracovných dní 
Výrub drevín: / 1 x pagaštan konský /,

druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie

dôvod žiadosti: zlý zdravotný stav dreviny, rastie v tesnej blízkosti podniku, čím zasahuje do samotnej výstavby. Prekáža pri kanalizácii.