eSlužby A - Z Mapa stránky Kontakt

Výzva na poskytovanie upratovacích služieb

MESTO SENEC

 

 

 

 

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY

Zákazka s nízkou hodnotou na poskytnutie služieb

s názvom

Upratovacie služby priestorov Mestského úradu, Mestskej polície
a Útvaru sociálnych služieb Mesta Senec

__________________________________________________________________________

1.    Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov:                               Mesto Senec

Sídlo:                                 Mierové námestie 8, 903 01 Senec

Zastúpený:                         Ing. Dušan Badinský, primátor

IČO:                                  00 305 065

DIČ:                                  2020662237

Kontaktná osoba:              Renáta Halahijová

Telefón:                             02/20205 130, 0904 296 245

e-mail:                                halahijovar@senec.sk

 

2.    Typ zmluvy:

Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb podľa § 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

 

3.    Miesto a termín dodania/realizácie predmetu zákazky:

3.1  Miesto realizácie predmetu zákazky: Mestský úrad, Mierové námestie 8, Senec

                                                                  Mestská polícia, Kalinčiakova 19, Senec

                                                                  Útvar sociálnych služieb, Pribinova 15, Senec

                                                                  Útvar školstva a športu Lichnerova 61, Senec

                                                                  Útvar údržby a čistenia mesta Železničná 56, Senec

                                                                  Spoločný obecný úrad Šamorínska 4, Senec       

 

3.2  Termín realizácie predmetu zákazky:        od 01. 09. 2020 do 31.12.2021

 

4.    Opis predmetu zákazky a jeho rozsah:

  1. denné upratovanie (vynášanie smetných košov; vysávanie a čistenie kobercov; utieranie prachu na písacích a pracovných stoloch, na parapetoch a nábytku; zametanie a umývanie podlahy nepokrytej kobercami; čistenie zrkadiel; umývanie dverí na miestach častého dotyku; umývanie riadu v kuchynkách; zametanie a umývanie dlážky chodieb a schodov; čistenie a umývanie dlážky sociálnych zariadení; dezinfekcia a umývanie umývadiel a sociálnych zariadení; umývanie a dezinfekcia zábradlí schodov; zametanie dvora);

 

  1. dvojtýždňové upratovanie (utieranie prachu na vysokých stenových zostavách a skriniach z rebríka alebo stoličky; ometanie pavučín; preleštenie nábytku);

 

  1. mesačné upratovanie (umývanie radiátorov, zárubní a prahov; dôkladné umývanie a preleštenie dverí);

d)   štvrťročné upratovanie :

       (rozmrazovanie a umývanie chladničiek)

 

e)   polročné upratovanie :

      (umývanie okien).

5.    Spoločný slovník obstarávania (CPV):

Hlavný kód: 90910000-9

6.    Možnosť rozdelenia zákazky:

Zákazku nemožno rozdeliť

7.    Variantné riešenie:

Variantné riešenie sa nepripúšťa

8.    Predpokladaná hodnota zákazky:

48 000 EUR ( bez DPH)

9.    Jazyk:

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a tiež proces verejného obstarávania bude realizovaný v slovenskom jazyku.

10.     Termín a miesto predloženia ponúk a lehota viazanosti ponúk:

10.1   Lehota na predloženie ponúk je  do 05.08.2020 do 12:00  hod.

10.2  Ponuky sa doručujú elektronicky na e-mailovú adresu zelniki@senec.sk, alebo osobne na adresu sídla verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1 tejto výzvy, pričom rozhodujúci je dátum a čas na prezenčnej pečiatke.

10.3   Uchádzač je svojou ponukou viazaný do 31.12.2020.

10.4   Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi. Ponuky doručené
na adresu verejného obstarávateľa sa uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie verejného obstarávania.

11.  Cena:

11.1  Verejný obstarávateľ požaduje stanoviť cenu predmetu zákazky dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

11.2  Ponuky sa predkladajú na celý predmet zákazky s uvedením ceny v eurách
bez DPH, ceny v eurách vrátane DPH a informáciou, či je uchádzač platiteľom DPH.

11.3  Cena za predmet zákazky je maximálna, pričom musí zahŕňať všetky plnenia nevyhnutné pre riadne splnenie predmetu zákazky, vrátane nákladov na čistiace prostriedky a čistiaci materiál. Toaletné potreby (toaletný papier, utierky na ruky, osviežovače, mydlo) zabezpečí verejný obstarávateľ.

12.    Návrh zmluvy:

Návrh Zmluvy o poskytovaní upratovacích služieb bude verejný obstarávateľ požadovať len od úspešného uchádzača, resp. verejný obstarávateľ predloží úspešnému uchádzačovi návrh Zmluvy o poskytovaní upratovacích služieb.

13.    Podmienky financovania:

13.1  Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa.

13. 2   Mesačná fakturácia. Preddavky nebudú úspešnému uchádzačovi poskytované.

13.3  Lehota splatnosti faktúr je 14 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia.

14.    Podmienky účasti a doklady požadované verejným obstarávateľom:

Uchádzač predloží doklad, ktorý ho oprávňuje uskutočňovať predmet zákazky (Výpis z Obchodného registra SR, Výpis zo Živnostenského registra SR a pod.). Uchádzač môže predložiť aj neoverenú kópiu dokladu. Originál alebo úradne overená kópia bude požadovaná iba od úspešného uchádzača a nesmie byť staršia ako 3 mesiace ku dňu predkladania ponúk.

15.    Kritéria na hodnotenie ponúk:

15.1  Najnižšia cena celkom v EUR vrátane DPH pri splnení podmienok podľa §44 zák. č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

15.2  Ak úspešný uchádzač zo závažných dôvodov neuzatvorí Zmluvu o poskytovaní upratovacích služieb na predmet zákazky alebo nedodrží podmienky vyhláseného verejného obstarávania, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť zmluvný vzťah s uchádzačom, ktorý sa umiestnil pri vyhodnotení ponúk za úspešným uchádzačom ako ďalší v poradí.

 

       V Senci, 27.07.2020

 

 

 

 

                                                                                  .................................................

                                                                                              Ing. Dušan Badinský

                                                                                             primátor Mesta Senec